Αρχείο κατηγορίας ΓΕΝΙΚΑ

Αλεξόπουλος κ. α. / Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά

Αλεξόπουλος Η. Θεόδωρος, Καθηγητής ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ

Εμμανουήλ Α. Δρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Δημήτριος Ε. Λουκάς, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Σταύρος Ε. Μαλτέζος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ

Αλεξόπουλος Θ., Τζαμαριουδάκη Αικ. / Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων

Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων

Συγγραφείς:

Θεόδωρος Η. Αλεξόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών & Οργανολογίας
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αικατερίνη Ι. Τζαμαριουδάκη
Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

 

ISBN: 978-618-80913-9-9

Hammes / Φυσικοχημεία για τις Βιολογικές Επιστήμες

Φυσικοχημεία για τις Βιολογικές Επιστήμες

ISBN: 978-960-99858-3-3

Συγγραφέας: Hammes

Μετάφραση, Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Νίκος Λυδάκης Σημαντήρης
Αναπληρωτής καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Κρήτης
 
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής: € 53,25

Στοιχεία Πρωτοτύπου

Physical Chemistry for the Biological Sciences
ISBN: 978-0-470-12202-0
Hammes, Gordon G.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………………………………………………………………….. xiii
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………………………… xv
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ …………………………………………………………………………………………………….. 1
1. Θερμότητα, Έργο και Ενέργεια ………………………………………………………………………… 3
2. Εντροπία και Ελεύθερη Ενέργεια …………………………………………………………………….. 27
3. Εφαρμογές της Θερμοδυναμικής σε Βιολογικά Συστήματα ………….. 50
ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ …………………………………………………………………………………………………….. 89
4. Αρχές Χημικής Κινητικής ……………………………………………………………………………………… 91
5. Εφαρμογές της Κινητικής στα Βιολογικά Συστήματα ……………………….. 118
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ……………………………………………………………………………………………………… 155
6. Αρχές Φασματοσκοπίας ………………………………………………………………………………………….. 157
7. Κρυσταλλογραφία Ακτίνων X …………………………………………………………………………….. 173
8. Ηλεκτρονιακά Φάσματα …………………………………………………………………………………………. 194
9. Κυκλικός Διχρωισμός, Οπτική Περιστροφική Διασπορά
και Πόλωση Φθορισμού ………………………………………………………………………………………….. 226
10. Δονήσεις στα Μακρομόρια ………………………………………………………………………………… 255
11. Αρχές του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
και του Συντονισμού του Ηλεκτρονιακού Spin ……………………………………… 271
12. Εφαρμογές του Μαγνητικού Συντονισμού στη Βιολογία ……………… 301
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ …………………………………………………………………………………………………………… 319
13. Σύνδεση Υποκαταστατών στα Μακρομόρια …………………………………………… 321
14. Υδροδυναμική των Μακρομορίων ……………………………………………………………….. 358
15. Φασματομετρία Μάζας ………………………………………………………………………………………… 388
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ …………………………………………………………………………………………………………….. 409
Παράρτημα 1. Χρήσιμες Σταθερές και Συντελεστές Μετατροπής ………… 411
Παράρτημα 2. Δομές των Κοινών Αμινοξέων σε Ουδέτερο pH ……………… 412
Παράρτημα 3. Κοινά Συστατικά Νουκλεϊκών Οξέων ………………………………….. 414
Παράρτημα 4. Πρότυπες Ελεύθερες Ενέργειες και Πρότυπες Ενθαλπίες
Σχηματισμού στους 298 K, 1 atm, pH 7, και 0.25M Ιοντική Ισχύς …… 415
Παράρτημα 5. Μεταβολές της Πρότυπης Ελεύθερης Ενέργειας
και της Πρότυπης Ενθαλπίας για τις Βιοχημικές Αντιδράσεις
στους 298 K, 1 atm, pH 7.0, pMg 3.0, και 0.25M Ιοντική Ισχύς …………… 417
Ευρετήριο …………………………………………………………………………………………………………………………………. 419