Αρχείο συντάκτη kostarakis

Boyer / Σύγχρονη Πειραματική Βιοχημεία

Σύγχρονη Πειραματική Βιοχημεία
ISBN: 978-618-5295-02-8
Συγγραφέας: Rodney Boyer

Μετάφραση, Επιστημονική & Γλωσσική Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης:
Νίκος Λυδάκης-Σημαντήρης, Καθηγητής Χημείας και Βιοχημείας\

Στοιχεία πρωτοτύπων
• Modern Experimental Biochemistry, 3d ed.
Rodney F. Boyer
• Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques, 2nd ed.
Rodney F. Boyer

Κωδικός “Ευδόξου”: 86200058

Σελίδες 776, Σχήμα 17*24, Σκληρό Εξώφυλλο

Στοιχεία πρωτοτύπων
• Modern Experimental Biochemistry, 3d ed.
Rodney F. Boyer
• Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques, 2nd ed.
Rodney F. Boyer

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Πάνω απ’ Όλα η Ασφάλεια
Φύλλα Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών
Πρακτικές Ασφάλειας στο Βιοχημικό Εργαστήριο
Β. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Το Εργαστηριακό Τετράδιο Λεπτομέρειες στην Πειραματική Γραφή
Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Βιοχημικής Έρευνας .
Επιστημονικά Άρθρα
Προφορική Παρουσίαση
Επιστημονικό Πόστερ
Γ. ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
Καθαρότητα του Νερού
Καθαρισμός των Εργαστηριακών Γυάλινων Σκευών
Διαλύματα: Συγκεντρώσεις και Υπολογισμοί
Παρασκευή και Αποθήκευση Διαλυμάτων
Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ
Σιφώνια και η Χρήση τους
Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ορισμός της Στατιστικής Ανάλυσης
Μέση Τιμή, Απόκλιση του Δείγματος, Τυπική Απόκλιση

Στατιστική σε Φύλλα Εργασίας
Στατιστική Ανάλυση στην Πράξη
Προβλήματα

Επιπλέον Μελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ; … 69
Τι Είναι η Έρευνα;
Η Επιστημονική Μέθοδος
Β. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web)
Γ. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Κατάλογοι, Βιβλιογραφικές Πηγές, Βάσεις Δεδομένων και
Εργαλεία
Δομές Βιομορίων
Αναζήτηση Βιοχημικής Βιβλιογραφίας
Εγχειρίδια
Βιβλία Αναφοράς
Ερευνητικά Περιοδικά
Βιβλιογραφικές Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο
Ομολογία Αλληλουχίας στις Πρωτεΐνες
Εικονικά Εργαστήρια Βιοχημείας
Προβλήματα
Επιπλέον Μελέτη
Γλωσσάρι Υπολογιστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Α. pH, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΚΑΙ
ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Μέτρηση του pH
Χρήση του Ηλεκτροδίου pH
Ρυθμιστικά Διαλύματα στη Βιοχημεία

Επιλογή Ρυθμιστικού Διαλύματος στη Βιοχημεία
Το Ηλεκτρόδιο Οξυγόνου
Βιοαισθητήρες
Β. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Δοκιμές Biuret και Lowry
Δοκιμή Bradford

Δοκιμή BCA
Φασματοφωτομετρική Δοκιμή
Γ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
Φασματοφωτομετρική Δοκιμή
Άλλες Δοκιμές για Νουκλεϊκά Οξέα
Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Διαπίδυση
Υπερδιήθηση
Ε. ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Προέλευση και Ιδιότητες της Ραδιενέργειας
Ανίχνευση και Μέτρηση της Ραδιενέργειας
Ραδιοϊσότοπα και Ασφάλεια
Προβλήματα
Επιπλέον Μελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ
Β. ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ
Φυγόκεντροι Χαμηλής Ταχύτητας

Φυγόκεντροι Υψηλής Ταχύτητας
Υπερφυγόκεντροι
Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ
Παρασκευαστικές Τεχνικές
Αναλυτικές Μετρήσεις
Φυγοκέντριση Βαθμιδωτής Πυκνότητας
Προβλήματα
Επιπλέον Μελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ ΜΕ
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Χρωματογραφία Κατανομής και Χρωματογραφία Προσρόφησης
Β. ΕΠΙΠΕΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗΣ
ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ)
Παρασκευή του Ροφητή
Ανάπτυξη Διαλύτη
Εφαρμογές της Επίπεδης Χρωματογραφίας
Γ. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗΣ
Λειτουργία μιας Στήλης Χρωματογραφίας
Πακετάρισμα της Στήλης
Φόρτωση της στήλης
Ανίχνευση των Εκλουόμενων Συστατικών
Δ. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Ιοντοανταλλακτικές Ρητίνες
Επιλογή του Ιοντοανταλλάκτη
Επιλογή του Ρυθμιστικού Διαλύματος
Προετοιμασία του Ιοντοανταλλάκτη
Χρήση της Ιοντοανταλλακτικής Ρητίνης
Αποθήκευση των Ρητινών
Ε. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΚΤΗΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Θεωρία της Διήθησης Μέσω Πηκτής
Φυσικός Χαρακτηρισμός της Χρωματογραφίας Πηκτής
Χημικές Ιδιότητες των Πηκτών
Επιλογή Πηκτής
Προετοιμασία Πηκτής και Αποθήκευση
Λειτουργία της Στήλης Πηκτής
Εφαρμογές της Χρωματογραφίας Πηκτής-Αποκλεισμού
ΣΤ. ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Οργανολογία
Στατικές Φάσεις στην HPLC
Χρωματογραφία Υγρού-Στερεού (Προσρόφησης)
Χρωματογραφία Υγρού-Υγρού (Κατανομής)
Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής
Χρωματογραφία Πηκτής-Αποκλεισμού

Χειρομορφική Χρωματογραφία
Η Κινητή Φάση
Προετοιμασία του Δείγματος και Επιλογή των Συνθηκών
Λειτουργίας της HPLC
FPLC – Μία Τροποποίηση της HPLC
Χρωματογραφία Διάχυσης (Διαποτισμού)
Ζ. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟ-
ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ
Υλικά Χρωματογραφίας
Ο Ακινητοποιημένος Υποκαταστάτης
Σύνδεση του Υποκαταστάτη στη Μήτρα
Ανοσοπροσρόφηση
Πειραματική Διαδικασία στη Χρωματογραφία Συγγένειας
Η. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
Προβλήματα

Επιπλέον Μελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ
ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ
Α. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Εισαγωγή
Θεωρία και Πράξη
Β. ΜΕΘΟΔΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ηλεκτροφόρηση Πηκτής Πολυακρυλαμιδίου (Polyacrylamide
Gel Electrophoresis, PAGE)
Προετοιμασία των Πηκτών
Ηλεκτροφόρηση Επίπεδης Πηκτής
Μη συνεχής Ηλεκτροφόρηση Πηκτής
Ηλεκτροφόρηση Δωδεκυλοθειικού Νατρίου-Πηκτής
Πολυακρυλαμιδίου (SDS-PAGE)
Πηκτές Αλληλούχισης Νουκλεϊκών Οξέων
Ηλεκτροφόρηση Πηκτής Αγαρόζης
Ηλεκτροφόρηση Πηκτής Παλλόμενου Πεδίου
Ισοηλεκτρική Εστίαση Πρωτεϊνών
Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών σε Δύο Διαστάσεις (2-DE)
Ηλεκτροφόρηση Τριχοειδούς (CE)

Ανοσοηλεκτροφόρηση (ΙΕ)
Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Οργανολογία
Αντιδραστήρια
Χρώση και Ανίχνευση των Ζωνών Ηλεκτροφόρησης
Φθορίζουσες Χρωστικές SYPRO και CF
Παρατήρηση των Νουκλεϊκών Οξέων στις Πηκτές
Αποτύπωση (Blotting) Πρωτεϊνών και Νουκλεϊκών Οξέων
Western Blot
Ανάλυση των Αποτελεσμάτων της Ηλεκτροφόρησης
Προβλήματα
Επιπλέον Μελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ
Α. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ-
ΟΡΑΤΟΥ
Μήκος κύματος και Ενέργεια
Απορρόφηση Φωτός
Ηλεκτρονιακές Μεταπτώσεις στα Βιομόρια
Το Φάσμα Απορρόφησης
Ο Νόμος Beer-Lambert
Οργανολογία
Εφαρμογές της Φασματοσκοπίας Υπεριώδους-Ορατού
Μέτρηση της Συγκέντρωσης Αναλύτη σε Διάλυμα
Μετρήσεις Απορρόφησης Πολύ Μικρών Όγκων Δείγματος
Ταυτοποίηση Άγνωστων Βιομορίων με Φασματοφωτομετρία
Κινητική Βιοχημικών Αντιδράσεων
Χαρακτηρισμός των Αλληλεπιδράσεων Μακρομορίων-Υποκατα-
στατών με Φασματοσκοπία Διαφοράς
Περιορισμοί και Προληπτικές Δράσεις στη Φασματοφωτομετρία
Β. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
Βασικές Αρχές
Κβαντική Απόδοση
Οργανολογία
Εφαρμογές της Φασματοσκοπίας Φθορισμού
Δυσκολίες στις Μετρήσεις Φθορισμού

Γ. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Θεωρία NMR
Η Φασματοσκοπία NMR στη Βιοχημεία
Φασματοσκοπία NMR και Δομές Πρωτεϊνών
Δ. ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ
Ιοντισμός και Ανάλυση Πρωτεϊνών
Εφαρμογές της Φασματομετρίας Μάζας στη Βιοχημεία
Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ
Μεθοδολογία Κρυσταλλογραφίας Ακτίνων Χ
Προβλήματα

Επιπλέον Μελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Α. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ-ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΟΥ
(ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ)
Ιδιότητες των Μη Ομοιοπολικών Αλληλεπιδράσεων Σύνδεσης
Ποσοτικός Χαρακτηρισμός της Σύνδεσης των Υποκαταστατών
Εξίσωση Scatchard

Συνεργιστική Σύνδεση των Υποκαταστατών
Πειραματική Μέτρηση των Αλληλεπιδράσεων Σύνδεσης
του Υποκαταστάτη
Η Δοκιμή Bradford για τις Πρωτεΐνες σαν Παράδειγμα της Σύνδεσης
Υποκαταστατών
Λογισμικό για Ανάλυση της Σύνδεσης Υποκαταστάτη-
Μακρομορίου
Β. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ (ΕΝΖΥΜΑ)
Είδη Ενζύμων
Κινητικές Ιδιότητες των Ενζύμων
Σημασία των Κινητικών Σταθερών
Παρεμπόδιση (Αναστολή) της Ενζυμικής Δραστικότητας
Μονάδες Ενζυμικής Δραστικότητας
Ειδική Δραστικότητα
Σχεδιασμός μίας Ενζυμικής Δοκιμής
Κινητική Δοκιμή vs. Δοκιμή Καθορισμένου Χρόνου

Εφαρμογές της Ενζυμικής Δοκιμής
Λογισμικό για την Ανάλυση Δεδομένων Ενζυμικής Κινητικής
Προβλήματα

Επιπλέον Μελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι: ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ
ΟΞΕΩΝ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ
Χημικά Συστατικά του DNA και του RNA
Δομή και Λειτουργία του RNA
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ DNA
ΚΑΙ ΤΟΥ RNA
Απομόνωση Χρωμοσωμικού DNA
Απομόνωση Πλασμιδιακού DNA
Χαρακτηρισμός του DNA
Σύνδεση και Φθορισμός του Βρωμιούχου Αιθίδιου
Ηλεκτροφόρηση Πηκτής Αγαρόζης
Αλληλούχιση Μορίων DNA
Απομόνωση και Χαρακτηρισμός του RNA
Προβλήματα

Επιπλέον Μελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ DNA, ΜΟΡΙΑΚΗ
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
Α. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA
Μοριακή Κλωνοποίηση
Βήματα για την Παρασκευή Ανασυνδυασμένου DNA
Φορείς Κλωνοποίησης
Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οι Περιοριστικές Ενδονουκλεάσες
Εφαρμογές των Περιοριστικών Ενζύμων
Πρακτικά Ζητήματα για τη Χρήση των Περιοριστικών Ενζύμων
Η Αλυσωτή Αντίδραση της Πολυμεράσης

Βασικές Αρχές της Μεθόδου PCR
Εφαρμογές της Μεθόδου PCR
Γ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ (BLOTTING) ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
Προβλήματα

Επιπλέον Μελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Σύσταση των Πρωτεϊνών
Ποσότητα Πρωτεΐνης / Καθαρότητα Πρωτεΐνης / Κόστος
Βασικά Στάδια για τον Καθαρισμό Πρωτεϊνών
Παρασκευή του Ακατέργαστου Εκχυλίσματος
Σταθεροποίηση των Πρωτεϊνών σε ένα Ακατέργαστο Εκχύλισμα
Διαχωρισμός Πρωτεϊνών με Βάση Διαφορές στη Διαλυτότητα
Επιλεκτικές Τεχνικές στον Καθαρισμό Πρωτεϊνών
Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΕΚΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ
ΓΟΝΙΔΙΩΝ

Έκφραση Γονιδίων σε Προκαρυωτικούς Οργανισμούς
Απέκκριση Πρωτεϊνών από Κύτταρα-Ξενιστές
Πρωτεΐνες Επισημασμένες με Ιστιδίνη
Έκφραση Γονιδίων σε Ευκαρυωτικά Κύτταρα
Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Δ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ
Σύσταση σε Αμινοξέα
Αλληλούχιση DNA Αντί για την Πρωτεΐνη
Προβλήματα

Επιπλέον Μελέτη

ΠΕΙΡΑΜΑΤIKΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΜΑ 1: Χρήση του Υπολογιστή στη ΒιοχημικήΈρευνα
ΠΕΙΡΑΜΑ 2: Δομική Ανάλυση Διπεπτιδίου
ΠΕΙΡΑΜΑ 3: Μελέτη των Αλληλεπιδράσεων Πρωτεΐνης – Υποκαταστάτη με Χρωματογραφία Μοριακού Αποκλεισμού
ΠΕΙΡΑΜΑ 4: Απομόνωση και Χαρακτηρισμός Βόειας α-Λακταλβουμίνης

ΠΕΙΡΑΜΑ 5: Κινητική Ανάλυση της Τυροσινάσης
ΠΕΙΡΑΜΑ 6: Καθαρισμός και Χαρακτηρισμός των Τριακυλογλυκερολών από Φυσικά Έλαια
ΠΕΙΡΑΜΑ 7: Ταυτοποίηση Γλυκοπρωτεϊνών του Ορού με Ηλεκτροφόρηση Πηκτής Πολυακρυλαμιδίου και Western Blotting
ΠΕΙΡΑΜΑ 8: Απομόνωση και Χαρακτηρισμός Φυτικών Χρωστικών
ΠΕΙΡΑΜΑ 9: Φωτοεπαγωμένη Μεταφορά Πρωτονίων μέσα από Μεμβράνες Χλωροπλαστών
ΠΕΙΡΑΜΑ 10: Απομόνωση, Κλασμάτωση και Ενζυμική Ανάλυση Μιτοχονδρίων από Βόεια Καρδιά
ΠΕΙΡΑΜΑ 11: Μέτρηση της Χοληστερόλης και της Βιταμίνης C
σε Βιολογικά δείγματα
ΠΕΙΡΑΜΑ 12: Δραστικότητα και Θερμική Σταθερότητα Υπεροξειδάσης Ακινητοποιημένης σε Πηκτή
ΠΕΙΡΑΜΑ 13: Εκχύλιση και Χαρακτηρισμός Βακτηριακού DNA
ΠΕΙΡΑΜΑ 14: Απομόνωση και Χαρακτηρισμός Πλασμιδιακού DNA με Ηλεκτροφόρηση
ΠΕΙΡΑΜΑ 15: Η Δράση των Περιοριστικών Ενδονουκλεασών στο
Πλασμιδιακό ή στο ΙΙΚΟ DNA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ