Αλεξόπουλος Θ. / Σήματα και Συστήματα

Σήματα και Συστήματα

Θεόδωρος Η. Αλεξόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ISBN: 978-618-80913-4-4

Περιεχόμενα
1 Εισαγωγή στα σήματα & συστήματα: Παραδείγματα 1
2 Εισαγωγή στα σήματα & συστήματα: Προβλήματα 65
3 Μετασχηματισμός & σειρές Fourier: Παραδείγματα 73
4 Μετασχηματισμός & σειρές Fourier: Προβλήματα 145
5 Μετασχηματισμός Laplace: Παραδείγματα 157
6 Μετασχηματισμός Laplace: Προβλήματα 201
7 Διακριτός χρόνος – Μετασχηματισμός Z: Παραδείγματα 209
8 Διακριτός χρόνος – Μετασχηματισμός Z: Προβλήματα 251
9 Εργαλεία διακριτού χρόνου: Παραδείγματα 255
10 Εργαλεία διακριτού χρόνου: Προβλήματα 283
11 Παράρτημα 287
1 Συνάρτηση Γάμμα και Βήτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
2 Πίνακας αθροισμάτων δυναμοσειρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
3 Πίνακας μετασχηματισμών Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4 Πίνακας μετασχηματισμών Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
5 Πίνακας μετασχηματισμών ZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
6 Χρήσιμες σχέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307